Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

6233 7734 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
jasmine-girl
jasmine-girl
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacannellle cannellle
jasmine-girl
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jasmine-girl
3455 bae4 390
Reposted frommoomins moomins viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jasmine-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
W tym roku uratuj mnie przed samotnością.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viacannellle cannellle

January 03 2018

jasmine-girl
0224 eb3e 390
Reposted fromzorza zorza viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
jasmine-girl
1276 ffeb 390
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viahahat hahat
jasmine-girl
3504 a83c 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
1791 0ad5 390
Reposted fromclitoris clitoris viavaira vaira
1494 9b55 390

blewblud:

This is my favorite thing on the internet today

Reposted fromidiod idiod viaYggry Yggry
jasmine-girl
8156 33f0 390
Reposted from777727772 777727772 viaxannabelle xannabelle
jasmine-girl
0550 0bb2 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viaMonasi Monasi
jasmine-girl
7343 14d2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguuzik guuzik
jasmine-girl
3455 bae4 390
Reposted frommoomins moomins viajestemdeszczem jestemdeszczem
jasmine-girl
Reposted frommurmur murmur viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl