Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

jasmine-girl
3637 1f19 390
Reposted fromprecelka precelka viaholymoly holymoly

February 10 2018

jasmine-girl
0408 8e1d 390
Reposted fromheparyna heparyna viacannellle cannellle
jasmine-girl
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacannellle cannellle
jasmine-girl

February 09 2018

jasmine-girl
3091 44ea 390
Reposted fromengereksiz engereksiz viaholymoly holymoly

January 30 2018

jasmine-girl
jasmine-girl
6327 a28f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacannellle cannellle
jasmine-girl
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
jasmine-girl
3333 b959 390
jasmine-girl
0687 d73b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaholymoly holymoly
jasmine-girl
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadobby dobby

January 16 2018

6233 7734 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
jasmine-girl
jasmine-girl
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacannellle cannellle
jasmine-girl
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jasmine-girl
3455 bae4 390
Reposted frommoomins moomins viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jasmine-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
W tym roku uratuj mnie przed samotnością.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl