Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

4478 8b52
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
9187 7113 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
8812 259d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
8766 7b36 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
7503 0054
jasmine-girl
5250 fb33
jasmine-girl
5452 2741
jasmine-girl
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
Reposted frombluuu bluuu viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaretro-girl retro-girl
5009 8d5b
Reposted frommodernbasics modernbasics viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
9411 8d12 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
Że szczęścia należy szukać w sobie a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie Bóg wie gdzie go szukają.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
9605 c31f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
8242 dfad
Reposted frommodernbasics modernbasics viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
8244 517a
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl