Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

jasmine-girl
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
jasmine-girl
7560 3f87 390

j'ai tué ma mère. (2009)

Reposted fromblueberries blueberries viacannellle cannellle
jasmine-girl
1590 9074 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
jasmine-girl
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jasmine-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
7970 8a90 390
jasmine-girl
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan vialentilcia lentilcia
jasmine-girl
3663 e040 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
jasmine-girl
3666 dde6 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
jasmine-girl
3667 8af6 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
jasmine-girl
3676 2233 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
jasmine-girl
3684 ace5 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
jasmine-girl
3152 e789 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
jasmine-girl
4038 d36e 390
21:55
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
jasmine-girl

November 05 2018

jasmine-girl
7595 f664 390
Reposted fromGIFer GIFer vianiezwykla niezwykla
jasmine-girl
jasmine-girl
8497 e45f 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
jasmine-girl
8103 1ee7 390
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience vialentilcia lentilcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl